Fynsk Erhverv overholder alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer ift. Corona Vi sørger for, at du kan føle dig tryg til Fynsk Erhvervs arrangementer Kontakt os hvis du har spørgsmål
Fynsk Erhverv overholder alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer ift. Corona Vi sørger for, at du kan føle dig tryg til Fynsk Erhvervs arrangementer Kontakt os hvis du har spørgsmål

Nyheder • 16/03/2020

Søg råd og vejledning i netværket

Søg råd og vejledning i vores netværk af fynske ejer- og erhvervsledere. Vi har etableret et ’Corona Advisory Board’, hvor alle spørgsmål er velkomne.  

Her bringer vi den viden, de erfaringer og de kontakter i spil, som vores medlemskreds repræsenterer.  Der vil altså ikke være tale om rådgivning med dertil knyttet ansvar, men sparring og gode råd i øjenhøjde fra nogen, der har prøvet det før eller andre, der har særlig viden og indsigt inden for området.  

Generelt om Corona Advisory Boardet:

Vi har tilknyttet såvel eksperter som erhvervsledere m.fl. til Corona Advisory Boardet. Svar fra eksperterne tager afsæt i de aktuelle aftaler og gældende lovgivning på det tidspunkt, spørgsmålet er stillet.

Svar fra erhvervsledere m.fl. bygger på deres egen viden og personlige erfaringer, opbygget igennem deres erhvervskarriere.

Her stiller du dit spørgsmål:

Gå ind på Fynsk Erhvervs facebook-side og stil dit spørgsmål.  Eller send dit spørgsmål på corona@fynskerhverv.dk, og du er godt på vej til at få løst din udfordring.

Vi deler alle de gode spørgsmål og svar her på siden (se nedenunder ‘nyttige links’).

Sådan står vi sammen om at komme godt igennem krisen.


Nyttige links:

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 på en fælles side.  Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 7020 0233.

Early Warning hjælper virksomheder i krise.  Hjælpen består af vejledning, sparring og rådgivning af virksomhedens ejer og evt. ejerens familie. Det er gratis for virksomhederne at benytte dette tilbud.

Virksomhedsguiden er en fællesoffentlig digital erhvervsfremmeplatform

Next Level er et tilbud til ejerledere med virksomheder uden bestyrelse og med minimum 5 ansatte og som ønsker sparring og støtte til at håndtere coronakrisen og realisere planer for fremtiden.


Søg råd og vejledning hos vores partnervirksomheder:


Læs vores serie: “5 skarpe til…”


Spørgsmål og svar:

04.05.20

En ejer har to virksomheder, med to selvstændige regnskaber i hver:

2 x hotel og 2 x restauration tilknyttet – men kun et fælles CVR-nr.

Således kommer han over 50 ansatte i alt, på det samlede CVR-nr..
Der laves 2 separate momsregnskaber og to årsregnskaber.
Kan det virkelig passe, at man som ejer ikke kan få lønkompensation til sig selv (ejer), når virksomhederne kører i separate års- og momsregnskaber?

Hvordan opdeles udgifter til varme/vand/andre udgifter, som er ”adressebetinget”, men ikke ligegyldig i forhold til 80- eller 100% refusion (hotel eller restauration)?

SVAR fra Claus Damhave, Director PwC:

Vi forstår det således at alle virksomhederne er registreret under samme CVR-nr.

Lønkompensation:
Det er korrekt, at der ikke kan søges lønkompensation til ejeren.
Kompensation som selvstændig:
Som ejer kan man søge kompensation for selvstændige, dette kræver dog at der ikke samlet er over 25 ansatte i virksomhederne under det pågældende CVR-nr. Såfremt der er over 25 ansatte er det ikke muligt at søge denne ordning.
Faste omkostninger:
Såfremt selskaberne ligger under ét samlet CVR.nr., skal der søges samlet for alle omkostninger for alle selskaber. Kompensation af 100% er kun hvis alle selskaber har været tvangslukket og de ikke har haft omsætning i perioden (dvs. ikke take-away eller lignende. – dog anses gavekort ikke som omsætning, hvis de er solgt i perioden, men som forudbetaling).

Forbrugsafgifter kan skønnes på baggrund af acontobeløb og tidligere afregninger, men skal som sagt ikke fordeles mellem selskaberne, da der skal søges samlet pr. CVR.nr. Udbetaling af kompensation for virksomhedens faste omkostninger sker før, at den faktiske omsætning og de faktiske omkostninger for kompensationsperioden kendes. Derfor skal der efterfølgende laves en efterregulering i forhold til de faktiske faste omkostninger samt den faktiske realiserede omsætningsnedgang. Efterreguleringen kan ske i både opadgående og nedadgående retning.

27.04.20

Kan udlejer erklære mig konkurs på dagen for forfald, eller er der en tidsfrist, der skal overholdes, som jeg kan håbe er lang nok til at jeg får udbetalt støtten? 

Baggrund: Min udlejer i vores afdeling i KBH vil ikke være med til at udsætte betalingen af huslejen yderligere. Jeg har fået udsættelse med betaling for april md. indtil den 24 april. Jeg har ikke fået afsendt ansøgning om støtte til faste udgifter endnu, da jeg venter på at min revisor får tid til at lave denne erklæring der skal bruges. Jeg har allerede trukket KK i banken op til max.

SVAR fra Christian Bonnesen, partner, Advokatfirma Mazanti-Andersen Korsø Jensen:

Først og fremmest, er det at bemærke, at konkursbehandling forudsætter, at skyldner er insolvent, hvilket vil sige, at man som skyldner ikke skal være i stand til at betale sine ydelser, som det efterhånden forfalder, og at den manglende betalingsevne ikke er forbigående.

Kreditor, der påtænker konkursbegæring skal have det, som man kalder retlig interesse. Det betyder, at man ikke kan erklæres konkurs, hvis f.eks. der ingen er udsigt er til, at der ved konkurs kan indbringes midler og at der ikke er begået forhold, f.eks. af omstødelige karakter, der kræver en nærmere stillingtagen. Husk ligeledes, at kreditor som udgangspunkt skal stille en af retten fastsat sikkerhed for kurators konkursbehandling.
Herudover er der et krav om, at fordringen skal bestå.
Det betyder ikke, at man skal have fået dom for sit krav – man skal blot sandsynliggøre, at kravet består.
Lejebetalinger i relation til et lejeforhold opfylder i den sammenhæng klarhedskriteriet med den virkning, at lejerestancer som udgangspunkt godt kan danne grundlag for konkursbegæring.
Bemærk dog, at konkursreglerne som udgangspunkt ikke må anvendes som inkassomiddel, hvorfor kreditor forud for en eventuel konkursbegæring, skal have forsøgt at inddrive sit tilgodehavende.
Eftersom der er mulighed for kompensation, vil udlejer vanskeligt kunne argumentere for, at den manglende betalingsevne ikke er forbigående.

Man skal dog være opmærksom på, at der efter erhvervslejelovens regler kan gives påkrav med 3 dages varsel med mulighed for ophævelse af lejemålet med den virkning, at lejer skal fraflytte øjeblikkeligt med pligt til at betale husleje i den opsigelsesperiode, som er aftalt samt eventuelle andre omkostninger til udlejer udledt af ophævelsen.

23.04.20

Vi har helt lukket, da virksomhedens konceptet går ud på at hygge sig sammen. Vi kan være op til 180- 200 personer på en god lørdag. Som jeg læser det, så skal man have en omsætning på 0 kr for at kunne kompenseres 100 % til feks. husleje, og vi har også helt lukket.

Men der har være enkelte personer som har købt og betalt et gavekort til virksomheden på nettet, som skal bruges i løbet af 3 år, og de penge er gået i banken (drejer sig om ganske få stk.). Gavekortsalget er kun foregået i marts md. Der har ikke være anden omsætning i perioden.

Vil det så betyde at jeg “kun” kan søge 80% af mine faste udgifter?

I tilfælde af nedsættelse til 80% løsning, kan støtten så differentieres? Kan man få 80 % for marts og 100 % for april osv.?

SVAR fra Claus Damhave, Director PwC:

Man kan kun komme i betragtning til 100 % kompensation, hvis man er lukket ved påbud (jf. §6 i linket bekendtgørelse). https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/224. Såfremt man ikke er lukket ved påbud kan der maks opnås kompensation for 80 %.

Såfremt der er omsætning i perioden – uanset om denne er minimal – vil der maks kunne kompenseres for 80 % af de faste omkostninger. Omsætning skal indregnes efter samme regnskabspraksis, som var anvendt før Corona-krisen. Men såfremt virksomheden ikke har været lukket ved påbud vil der alligevel kun være kompensation for 80 %.

Kompensation søges samlet for hele perioden, hvorfor kompensationsgraden er ens for hele perioden, med mindre man er lukket ved påbud.

17.04.20

Hvordan beregnes antallet af feriedage? Er det korrekt at vi runder af til nærmeste tal? – så vi kan godt runde ned? Eller ville det være okay at holde fx 2,5 dage?

SVAR fra Malene Ravnholt, Advokat fra Kielberg Advokater:

Antallet af dage i løbet af hjemsendelsesperioden, som lønmodtageren selv skal afholde udgiften for i form af de selvbetalte dage, skal opgøres forholdsmæssigt i forhold til hjemsendelsesperiodens længde. Hjemsendelsesperioden afgør altså antallet af lønmodtagerens selvbetalte dage. Udgangspunktet er, at en medarbejder, der er hjemsendt i 3 måneder skal afholde 5 selvbetalte dage, hvilket svarer til 1,67 dage pr. måned.

For at beregne hvor mange selvbetalte dage, der skal afvikles for en periode med lønkompensation i 6 uger er man derfor nødt til at omregne antallet af afviklet dage pr. uge.  På den baggrund vil jeres medarbejdere skulle afholde 2,30 selvbetalte dage. Hvis medarbejderen kaldes tilbage tidligere, skal beregningen af de selvbetalte dages tilpasses forholdsmæssigt.

Den fremsendte beregningsmodel ((Antal dage virksomheden har modtaget lønkompensation : samlede dage for lønkompensationsperioden) * 5 * (ugentlig arbejdstid : 37 timer) = feriedage) giver samme resultat som vores beregning af, at medarbejdere skal afholde 2,30 selvbetalte dage. På den baggrund kan vi bekræfte, at beregningsmodellen kan anvendes til at beregne antallet af fri/feriedage. Alle dage skal tælles med og dermed også weekender og helligdage.

Der ses at være en forskel i, om man skal afrunde de selvbetalte dage til hele dage. Det fremgår ikke af lov om arbejdsgiver og lønmodtagers retsstilling ved lønkompensation eller den forudgående betænkning hertil, hvorfor afrunding til nærmeste hele dage umiddelbart ikke skal ske. Det fremgår dog af nogle organisationers vejledninger til trepartsaftalen, herunder Fagbevægelsens Hovedorganisation, at der skal ske afrunding. Vi følger udviklingen af dette.

.

17.04.20

I påsken holdt vi lukket, og de fleste var hjemme på ferie (3 dage) – men det var jo inden den periode hvor vi modtager lønkompensation. Er det korrekt forstået at: Disse afholdte feriedage medregnes IKKE i de dage som holdes under lønkompensation?

SVAR fra Malene Ravnholt, Advokat fra Kielberg Advokater:

Det er korrekt, at disse dage kun kan tælles med i opgørelsen, såfremt der søges lønkompensation for den periode, hvor feriedagene er afholdt. Ifølge lov om arbejdsgiver og lønmodtagers retsstilling ved lønkompensation indgår opsparet ferie, afspadsering, anden opsparet frihed i ansættelsesforholdet og tjenestefrihed uden løn, der er afviklet efter den 9. marts 2020, i opgørelsen af perioden uden løn.

Ifølge Erhvervsstyrelsen betyder dette, at de fridage der er afholdt i perioden fra den 9. marts 2020 også skal tælles med i opgørelsen over medarbejderens selvbetalte dage, såfremt medarbejderen har været hjemsendt i denne periode og arbejdsgiver efterfølgende ansøger om lønkompensation for samme periode ”med tilbagevirkende kraft”, således at fridagene har været afholdt i det der vil udgøre kompensationsperioden.

Hvis medarbejderne har afholdt ferie de tre dage før påske, vil disse dage kunne tælles med i opgørelsen, hvis der efterfølgende søges om lønkompensation for denne periode. Det vil altså være muligt at medregne medarbejdernes tidligere afholdte fri/feriedage, såfremt der søges om lønkompensation med tilbagevirkende kraft for den periode, hvor fri/feriedagene er blevet afholdt.

17.04.20

Hvordan afregner man ellers en funktionær for ex. 1,67 feriedag?

SVAR fra Malene Ravnholt, Advokat fra Kielberg Advokater:

Feriedage skal som ovenfor i spørgsmål 1 nævnt afregnes forholdsmæssigt i funktionærens løn i hjemsendelsesperioden.  I forhold til hvor mange timer en medarbejder skal trækkes i løn, vil 1,67 fridage ifølge vores beregning svare til 12,36  timer for en fuldtidsansat, beregnet således: 7,40 timer + (0,67 dag * 7,40 timer) = 12,36 timer. For en hjemsendelsesperiode på 6 uger skal der som ovenfor nævnt afregnes med 2,30 dage, hvilket svarer til 17,02 timer.

17.04.20

Hvordan beregner vi, de helligdage som falder i perioden, med i antallet af feriedage?

SVAR fra Malene Ravnholt, Advokat fra Kielberg Advokater:

Udgangspunktet omkring helligdage er, at man som lønmodtager ikke skal anvende feriedage på officielle helligdage, men andet kan være aftalt i overenskomster, lokalaftaler eller individuelle aftaler. Medarbejderne kan altså ikke ”nøjes” med at afvikle fri på helligdage. At der er helligdage i kompensationsperioden påvirker ikke beregningen af ”selvbetalte dage”.

16.04.20

Hvis man som iværksætter vil søge om kompensation for omsætningsnedgang, er det muligt hvis virksomheden senest er startet pr. 1.2.2020. Gælder det samme ift. hjælpepakken på faste udgifter?

SVAR fra Claus Damhave, Director PwC:

Hvis din virksomheder er oprettet, eller du har haft første registrerede B-indkomst efter 1. december 2019, udgør din referenceperiode perioden fra virksomhedens stiftelsesdato eller første registrerede B-indkomst til 9. marts 2020. Referenceperioden skal dog minimum dække en hel måned.
Kompensationen udgør 75% af forventet omsætningstab i perioden, dog maks DKK 23.000 pr. CPR-nr.
Krav til omsætning/B-indkomst:
 • Nedgang på min 30 % sammenlignet med samme periode sidste år
 • Nedgangen skal skyldes COVID-19
 • Gennemsnitlig omsætning på min. DKK 10.000 pr. måned før COVID-19
 • Omsætningen, der søges kompensation for, skal foregå i Danmark
 • Omsætningen udregnes ud fra samme principper som i det seneste godkendte regnskab, eller i overensstemmelse med gældende regnskabslovgivning, hvis ikke der foreligger et tidligere regnskab

Vilkår for ordningen – Virksomhed:

 • Max 10 fuldtidsansatte i årsværk
 • Skal være CVR-registreret før 9. marts 2020 med mindst en måneds omsætning inden
 • De samme omkostninger kan ikke dækkes af flere ordninger indført som følge af COVID-19
 • Virksomhedsformen er ikke afgørende for, om man kan modtage kompensation.
Vilkår for ordningen – Ejer:
 • Min. 25 % ejerskab
 • Ejer skal arbejde i virksomheden. Kan dokumenteres med lønsedler, kontrakter med ledelsesunderskrift, arbejdsmails og kalenderudtræk
 • Må ikke have en personlig indkomst (inkl. aktieindkomst fra selskabet og indkomst fra VSO) på over DKK 800.000 i 2020
 • Ejer kan kun kompenseres for et enkelt ejerforhold
 • Samme virksomhed kan søge for flere ejere
 • Den selvstændige og evt. medarbejdende ægtefælle skal være CPR-registrerede.
Kompensation for faste omkostninger:
Hvis din virksomhed ikke har haft omsætning i perioden fra og med 1. december 2019 til og med 29. februar 2020, skal du sammenligne din omsætning med perioden fra din virksomhedens stiftelsestidspunkt frem til 9. marts 2020.
Du skal være opmærksom på, at du ikke kan ansøge om kompensation for din virksomhed, hvis du ikke som minimum har haft omsætning i en hel måned.
Dvs ordningen gælder virksomheder med eget CVR nummer registreret senest den 9. marts 2020 og med en påvist omsætning i 1 måned inden denne dato.
Muligheden for at søge om dækning af fasteudgifter gælder for alle brancher og størrelser af virksomhed. Betingelser kan overordnet set inddeles i 4 betingelser:
Omsætning:
 1. 1) Virksomheden have oplevet en omsætningsnedgang på mindst 40%, som følge af COVID-19.
 2. 2) Der skal som minimum have været omsætning en hel måned før den 9. marts 2020

Faste omkostninger:

 1. Virksomhedens faste omkostninger skal være dokumenterbare.
 2. Faste omkostninger skal som minimum udgøre 25.000 kr. for hele perioden pr. virksomhed.
 3. De faste omkostninger skal være afholdt og anvendt i Danmark. (Der kan ikke ydes kompensation for omkostninger i udlandet, fx udenlandske filialer.)

16.04.20

Er afdrag på køb af en virksomhed en fast udgift der kompenseres for?

SVAR fra Claus Damhave, Director PwC:

Afdrag på køb af virksomhed er ikke en fast udgift som kan kompenseres. Derimod kan evt. renter på lån ved køb af virksomhed anses som en fast udgift, som kan kompenseres.
Der er følgende eksempler på omkostninger, som kan kompenseres, såfremt man opfylder kravene til kompensation for faste omkostninger:
Ejendomme:
 • fx leje af ejendom, ejendomsskatter, el og opvarmning, nødvendig løbende rengøring.
Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver:
 • fx afskrivninger på goodwill, varemærker, licenser, maskiner, ejendomme, fly m.fl.
Nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver:
 • fx nødvendig løbende vedligeholdelse af ejendomme, biler og fabrikker
Løbende serviceaftaler:
 • fx Leasingaftaler, omkostninger til aviser, selskabets forsikringer (ansvar, driftstab, bygninger, biler, driftsmateriel), kontingenter og licenser på software.
Renteomkostninger og gebyrer:
 • fx Renter, gebyrer, bidrag m.v. til virksomhedens banklån, realkreditlån og øvrige lån, dog ikke afdrag på disse lån.
Virksomheden kan søge kompensation for andre typer faste omkostninger end nævnt i listen ovenfor. I så fald skal virksomheden dokumentere, hvorfor der i dette særlige tilfælde er tale om en fast omkostning i virksomheden. Den uafhængige godkendte revisor skal erklære sig herpå.

16.04.20

Vi vil gerne høre, hvilken hjælpepakke, der er mest optimal for vores virksomhed?

Vi har en agenturvirksomhed. Vi er i den lidt specielle situation, at vi har haft og dreven virksomheden i mange år, men virksomheden har ikke været i drift i to år i en periode, da vi har været ansat i et andet firma.

Det var vi ind til 1.10 2019, hvor vi igen startede vores agenturvirksomhed op, det vil sige vi har i firmaet haft drift fra den dato og frem til nu. Vi har løbende modtaget ordre frem til nu, men nu kommer der så ingen nye ordre ind, hvilket jo gør det lidt svært at drive forretning.

Det skal siges, at det vi har solgt for en måned siden, får vi typisk afregning for efter 1 til 2 måneder, da det er varer, der skal produceres af en møbelvirksomhed. Hvor tror I, vi skal henvende os?

Ps. vi er to ejere der er ansat i virksomheden og som hver ejer 50%. I Aps

SVAR fra Claus Damhave, Director PwC:

Kompensation for selvstændige kan være relevant. Her kan opnås en kompensationen på 75% af forventet omsætningstab i perioden, dog maks DKK 23.000 pr. CPR-nr. Dvs. I jeres tilfælde vil I kunne opnå en kompensation på DKK 46.000, dog maks 75% af forventet omsætningsnedgang, såfremt I opfylder nedenstående krav. Da jeres virksomhed er startet igen den 1/10 2019 vil referenceperioden for omsætningsnedgang være 1/12 2019 til 29/2 2020.
Krav til omsætning
 • Nedgang på min 30 % sammenlignet med samme periode sidste år – i jeres tilfælde perioden 1/12 2019 til 29/2 2020
 • Nedgangen skal skyldes COVID-19
 • Gennemsnitlig omsætning på min. DKK 10.000 pr. måned før COVID-19
 • Omsætningen, der søges kompensation for, skal foregå i Danmark
 • Omsætningen udregnes ud fra samme principper som i det seneste godkendte regnskab, eller i overensstemmelse med gældende regnskabslovgivning, hvis ikke der foreligger et tidligere regnskab
Vilkår for ordningen – Virksomhed
 • Max 10 fuldtidsansatte i årsværk
 • Skal være CVR-registreret før 9. marts 2020 med mindst en måneds omsætning inden
 • De samme omkostninger kan ikke dækkes af flere ordninger indført som følge af COVID-19
 • Virksomhedsformen er ikke afgørende for, om man kan modtage kompensation.
Vilkår for ordningen – Ejer
 • Min. 25 % ejerskab
 • Ejer skal arbejde i virksomheden. Kan dokumenteres med lønsedler, kontrakter med ledelsesunderskrift, arbejdsmails og kalenderudtræk
 • Må ikke have en personlig indkomst (inkl. aktieindkomst fra selskabet og indkomst fra VSO) på over DKK 800.000 i 2020
 • Ejer kan kun kompenseres for et enkelt ejerforhold
 • Samme virksomhed kan søge for flere ejere
 • Den selvstændige og evt. medarbejdende ægtefælle skal være CPR-registrerede.
Alternativt kan ordningen kompensation for faste omkostninger være relevant.
Her er der muligheden for at søge om dækning af fasteudgifter gælder for alle brancher og størrelser af virksomhed. Betingelser kan overordnet set inddeles i 5 betingelser:
Omsætning
 • Virksomheden have oplevet en omsætningsnedgang på mindst 40%, som følge af COVID-19. I jeres tilfælde vil i skulle opleve en omsætningsnedgang på minimum 40% ift. omsætingen i perioden 1/12 – 29/2 2020.
 • Der skal som minimum have været omsætning en hel måned før den 9. marts 2020

Faste omkostninger

 • Virksomhedens faste omkostninger skal være dokumentérbare.
 • Faste omkostninger skal som minimum udgøre 25.000 kr. for hele perioden pr. virksomhed.
 • De faste omkostninger skal være afholdt og anvendt i Danmark. (Der kan ikke ydes kompensation for omkostninger i udlandet, fx udenlandske filialer.)
Hvilken ordning der er mest fordelagtig afhænger af den konkrete situation.

31.03.20

Er det rigtigt, at man nu kan lave en rotationsordning og planlægge hjemsendelse af virksomhedens ansatte ”på skift”?

SVAR fra Christian Bonnesen, partner, Advokatfirma Mazanti-Andersen Korsø Jensen:

JA, Nu er det muligt at lave en rotationsordning, hvilket man hidtil har meldt ud, ikke var muligt.

Erhvervsstyrelsen har meddelt, at kravet om minimum 30 % af medarbejderne eller mere end 50 ansatte, skal opgøres som et gennemsnit over den periode, som virksomheden søger lønkompensation for. Når der ansøges om lønkompensation, opgøres kriteriet for hele den ansøgte periode.

I modsætning til hvad man hidtil har antaget var muligt, kan en virksomhed altså nu vælge at planlægge hjemsendelsen således, at en gruppe af ansatte hjemsendes i en del af perioden, og en anden gruppe af ansatte hjemsendes i en anden del af perioden. Det gennemsnitlige antal hjemsendte skal ved en sådan rotationsordning altid udgøre minimum 30 % af medarbejderne eller mere end 50 ansatte.

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at virksomheder, som allerede ved ansøgningstidspunktet ved, at de får behov for medarbejderne inden for den angivne kompensationsperiode, allerede ved ansøgningstidspunktet skal angive, hvor mange dage de planlægger at genindkalde medarbejderne i perioden. Dette gælder uanset, om medarbejderne opdeles i grupper, som skiftevis genindkaldes til arbejde, eller om medarbejderne hver især genindkaldes til arbejde på forskellige tidspunkter.

Kompensationsbeløbet vil herefter blive beregnet på baggrund af den angivne kompensationsperiode, ekskl. antal dage, som virksomheden har angivet, at de forventer at genindkalde de pågældende medarbejdere.

Dansk Erhverv har lavet følgende 2 eksempler:

 • En virksomhed kan i forbindelse med sin ansøgning fastlægge en plan, hvorefter en eller flere medarbejdere udfører arbejde i en eller flere dele af hjemsendelsesperioden, så længe det gennemsnitlige antal hjemsendte i planen er minimum 30 % af medarbejderne eller mere end 50 ansatte
 • En virksomhed kan for lønkompensationsperioden opdele de omfattede medarbejdere i to grupper, hvoraf den ene gruppe f.eks. er hjemsendt i alle lige uger, og arbejder i alle ulige uger. Den anden gruppe er i så fald hjemsendt i alle ulige uger, og arbejder i alle lige uger.

En opdeling skal overholde kravet om, at der i gennemsnit hjemsendes minimum 30 % af medarbejderne eller mere end 50 ansatte.

Hvis der opstår uventede driftsmæssige behov, kan virksomheden dog tilbagekalde hjemsendte medarbejdere i en periode. I tilfælde af midlertidige tilbagekaldelser er det ikke en betingelse, at indgangskravet er opfyldt over hele perioden. Indgangskravet beregnes i den situation eksklusive perioder med tilbagekaldelserne. Virksomhedens lønkompensation reduceres i så fald forholdsmæssigt i hele, påbegyndte arbejdsdage, uanset arbejdets daglige timetal. Det er endnu ikke fuldt afklaret, hvad uventede driftsmæssige behov dækker over. Erhvervsstyrelsen har tidligere angivet, at det fx kan være, hvis virksomheden modtager uventede ordrer.

Formentlig vil man anse et pludseligt behov for afløsning på grund af sygdom for også at falde ind under kravet om ”uventede driftsmæssige behov”.

Såfremt der måtte opstå andre situationer, hvor en virksomhed – pga. behov for tilbagekaldelse af hjemsende medarbejdere, risikerer at komme under grænsen (30 % eller mere end 50 medarbejdere), og hvor årsagen ikke kan kaldes ”uventet driftsmæssigt behov”, bør virksomheden kontakte Erhvervsstyrelsen inden hjemkaldelse af medarbejdere til arbejde i virksomheden.

30.03.20

Hvordan holder jeg bedst hjulene i gang?

SVAR fra Torben Frigaard, betyrelsesformand og “Årets angel investor 2019”:

A lot has been said about the current crisis. Allow me to share what i’ve been advising the companies, that I am involved in:

 • Use common sense
 • Be responsible
 • Lead
 • Listen and follow your leaders. If they lead.
 • Stay close to your customers and offer your help.
 • Have a contingency plan.
 • There are always more options.
 • Stay engaged. We need this more than ever.
 • WATCH YOUR CASHFLOW

SVAR fra Morten Funder, Partner i F10 Forretningsudvikling:

Det overordnede budskab er; at virksomheden bør udarbejde en beredskabsplan – se nedenstående eksempel. Det handler om at få de faste omkostninger ned, når omsætningen ikke kan styres gennem salgsinitiativer. Tænk ud af boksen – kan jeg arbejde med en ”remote-løsning”, hvor jeg sælger mine ydelser, service eller produkter. Det er naturligvis svært for en håndværksvirksomhed, en frisør, en massør eller et fitnesscenter, som er særligt ramt.

Eksempel på Beredskabsplan

 • Hygiejne på virksomheden.
 • Arbejde hjemme fra eller på virksomheden – administration og ikke forretningskritisk personel. Overholder vi stadig GDPR.
 • Indsæt evt. et ekstra holdskifte i produktionen så I reducerer antallet af aktive medarbejdere på arbejdspladsen. Er virksomheden over 100 personer bør dette gøres under alle omstændigheder. En produktionshal kan deles op i zoner.
 • Indfører en ny rejsepolitik – også i Danmark. Det er medarbejdernes risiko at rejse, så de skal selv vurdere, om f.eks. kundebesøg er nødvendige. Det er heller ikke sikkert, at jeres kunder ønsker besøg lige nu. Det kan give dønninger i jeres salgsbudgetter.
 • Intern mødepolitik – hvordan mødes vi internt og hvornår?
 • Besøgende på stedet. Lukker vi selv ned for kunde- og leverandørbesøg?
 • Genbesøg jeres finansielle status og udarbejd evt. et ”worst case scenario” budget, som er realistisk, ydmygt og fremtidssikret.
 • Kommuniker med din omverden om dine tiltag.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også læse mere HER.

25.03.20

Jeg har så mange katastrofetanker kørende lige nu og kan ikke holde fokus på det, jeg egentlig burde?

SVAR fra Mette Balslev, Erhvervscoach – www.mettebalslev.dk

Der er forskellige måder at slippe ud af tankerækkerne på. Du kan stille dig selv konkrete spørgsmål som:

 • Er denne tanke brugbar/god for mig lige nu?

Hvis svaret er “Ja” – fint, kør videre.

Hvis svaret er “Nej” – så ‘let it go’. Du har lov at slippe den. Er det en reel bekymring om noget, du skal forholde dig til, så skriv den ned og slip den så (se evt. et senere svar herunder ift. bekymringer)

 • Hvad ville jeg sige til en ven, der var i samme situation?

Det kan være svært at se klart når det er én selv, det handler om. Træd et skridt tilbage ved hjælp af dette spørgsmål.

Og ring så gerne til den ven, du fik i tankerne. Få ventileret din situation, bare dét at sige det til en anden giver lidt ekstra plads inden i.

25.03.20

Det er sindssygt svært at træffe valg i forhold til virksomheden lige nu, jeg kan ikke finde ud af, hvad der er det rette at gøre og bliver hevet i fra alle kanter. Nogle råd?

SVAR fra Mette Balslev, Erhvervscoach – www.mettebalslev.dk

Alt er sat på spidsen lige nu og alle er pressede. De fleste ejerledere er meget pressede både privat og arbejdsmæssigt lige nu, fordi man som ejerleder er ejerleder 24 timer i døgnet.

Alle valg indebærer et fravalg. Og fravalget kan have konsekvenser. Det kan tilvalget også. Lige nu ved ingen hvordan verden ser ud om en uge, men beslutninger skal træffes hurtigt.

En måde at hjælpe sig selv kan være at spørge: ‘At the end of the day’ hvad vil jeg gerne stå tilbage med:

 • At jeg lever op til andres forventninger eller at jeg kan kigge mig selv i øjnene?
 • At jeg mister status eller at jeg mister mit ægteskab?
 • At jeg mister en stor indtægt eller at jeg mister mit helbred?
 • …fortsæt selv listen.

25.03.20

Jeg har ekstremt kort lunte i disse dage, og det hjælper ikke på det, at der er børn, hund og kone omkring mig hele tiden. Hvad gør jeg?

SVAR fra Mette Balslev, Erhvervscoach – www.mettebalslev.dk

Vrede og angst er de to stærkeste følelser og de har flere bearbejdningssystemer end de andre følelser. Det skyldes, at de har været afgørende for vores, og alle pattedyrs, beskyttelse og overlevelse.

Jo mere Kortisol (stresshormon), vi har i kroppen, jo kortere lunte. Det kan sammenlignes med et dyr, der er blevet såret og har trukket sig ind bagerst i hulen; Kommer andre for tæt på, bider det fra sig.

Det er selvsagt ikke hensigtsmæssigt, og det kan være nødvendigt med det gode gamle råd – som forskning påviser fortsat er ét af de bedste ift vredeshåndtering:

 • Træd et skridt tilbage og tæl til 10.

Vælg desuden dine kampe med omhu og mind dig selv om, at ‘too will pass’. Det bliver ikke ved med at være, som det er lige nu.

Sørg for at holde fri, når du holder fri, og gøre nogle af de ting som er gode for dig, personligt, og som tanker dig lidt op. Og snak lidt med nogen om hvordan du har det, det ventilerer.

Læs også gerne nogle af de andre svar herinde og brug noget af dét.

25.03.20

Jeg kan godt forstå med min fornuft, at der er grund til, at Danmark er lukket ned lige nu. Men omkostningerne for mig er så massive, at jeg har svært ved at acceptere situationen inden i?

SVAR fra Mette Balslev, Erhvervscoach – www.mettebalslev.dk

Accept er ikke det samme som at holde af. Man kan være nødt til at acceptere en situation, men man behøver ikke synes om den. Vi er så kodede på både at skulle acceptere ting OG smile imens – skil det ad. Det er et VILKÅR, at tingenes tilstand mildest talt er kaotiske lige nu. Du må godt både være frustreret, vred, ked af det, angst og alt, hvad der ellers måtte dukke op.

Hemmeligheden med følelser er, at ‘Jo mere, du ikke vil ha´den, jo mere har du den’.

Så hvis du både synes, at det er døduretfærdigt, at det her sker for lige netop dig OG får skæld-ud af dig selv for at have det sådan, så er der dobbelt-op på den negative konto.

Når du opdager det, så træk vejret ind, mens du tæller til 4, pust ud, mens du tæller til 4. Og gå så hen og tag et glas vand eller åbn et vindue eller sæt et godt nummer på – nulstil og fortsæt så med det, du var i gang med.

24.03.20

Jeg er et A/S – har 3 ansatte plus mig selv – 1 på deltid , som arbejder 4 dage om ugen – 1 på deltid , som arbejder 3 dage om ugen og 1 på fuldtid – jeg selv er også på fuldtid. Min omsætning er faldet med 99,9 %

Jeg vil gerne afskedige den medarbejder som arbejder 4 dage om ugen og sende de 2 andre hjem med lønkompensation – men kan ikke finde ud af om det er muligt – Nogen mener, at jeg skal sende alle på lønkompensation eller fyre alle .

Men jeg læser da, at et firma (der har flere ansatte end mig) fyrer 10 medarbejdere og sender mange hjem med lønkompensation.

Så hvad har jeg af muligheder med mine ansatte?

SVAR fra Christian Bonnesen, partner, Advokatfirma Mazanti-Andersen Korsø Jensen:

Det er et krav at virksomheden står overfor at skulle opsige min. 30 % eller mere end 50 ansatte.

Da der er 3 ansatte betyder det, at virksomheden kan hjemsende 1, 2 eller alle 3. Men 1 er altså nok, for at opfylde kravet om 30 % (1 = 33 %)

Virksomheden kan godt vælge at opsige 1 forud for hjemsendelsen. Det ændrer ikke ved regnestykket, de 30 % skal stadig beregnes på baggrund af de 3, da den opsagte jo stadig er ansat i opsigelsesperioden og derfor skal tælles med.

Der stilles ikke tidsmæssige krav til perioden, der skal gå fra at en ansat er opsagt og til at virksomheden kan benytte lønkompensationsordningen. Dansk Erhverv vurderer, at 1 enkelt dag er tilstrækkelig.

Dvs. den ene kan opsiges i dag den 30.3., og i morgen den 31.3 kan de 2 andre hjemsendes.

Både ved udvælgelsen af, hvilke medarbejdere der skal opsiges, og hvilke der skal hjemsendes, skal virksomheden overholde forskelsbehandlingsloven.

Dvs. hvis den ansatte er beskyttet af diskriminationslovgivningen pga. alder, graviditet, barsel, handicap, religion, seksuel orientering eller lignende, skal man passe på. Man skal sagligt kunne begrunde, hvorfor det er vedkommende man vælger at opsige, så man ikke bliver beskyldt for en eller anden form for diskrimination.

Hvis resten, der ikke opsiges, alle bliver hjemsendt – så sker der ingen udvælgelse – og derfor kan man ikke blive beskyldt for at krænke diskriminationslovgivningen. Det kan være et argument for at hjemsende alle og ikke kun 1, hvis altså der er nogen af medarbejderne, som er særligt beskyttet ifølge diskriminationslovgivningen.

For større virksomheder skal man også huske at tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter bør være de sidste indenfor deres arbejdsområde.

Hvis en virksomhed eks. har 60 ansatte kan selskabet godt opsige 10 og dagen efter sende 18 hjem, da 18 er 30 % af 60.

SVAR fra Claus Damhave, Director PwC:

Man kan ikke afskedige medarbejder i perioden, hvor man er i lønkompensationsordningen. Men der er intet til hinder for, at man afskediger 1 medarbejder inden man går ind i ordningen. Hvis det senere viser sig, at man bliver nødt til at afskedige flere medarbejdere, vil kompensationen da stoppe fra den dag, der afskediges yderligere medarbejdere.

Dvs. man kan fx afskedige en medarbejder pr. 30/3 og indtræde i lønkompensationsordningen fra 1/4. Man vil dog ikke få lønkompensation til evt. løn til opsagt medarbejder i opsigelsesperioden.

20.03.20

Jeg er enormt presset og bekymret, bl.a. for mine medarbejdere, og jeg får ikke sovet om natten. Hvordan tackler jeg denne situation bedst?

SVAR fra Mette Balslev, Erhvervscoach – www.mettebalslev.dk

Bekymringerne er reelle og derfor er de selvsagt svære at ignorere. Vi har omkring 60.000 tanker om dagen – og i situationer som disse vil der være skruet yderligere op for de negative. Negative tanker og bekymringer øger Kortisol – stresshormonet – i kroppen, hvilket gør det endnu sværere at slippe tankerne og falde i søvn.

Søvn er vigtig, specielt når vi er pressede. Når vi sover, styrkes hukommelsen, informationer og viden lagres, kroppens væv genopbygges og appetit og humør reguleres – og dette giver os overskud til at løse også de store udfordringer.

Klinisk Farmakologisk Afdeling i Region H giver gode råd i forhold til søvn HER

Et af rådene for bedre søvn er at skrive bekymringerne/problemerne ned. Dette virker også om dagen. Når du har det på skrift, ved hjernen, at der er sagt ´Gem som´, og det frigør lidt ram på den indre harddisk.

Derudover kan du lave en aftale med dig selv, der hedder: ´Jeg må kun bekymre mig, når jeg har en kuglepen i hånden´.

-Kører du bil, er i bad, ude at løbe osv., så har du lov at ’sende tanken væk igen’, indtil du har mulighed for at skrive den ned eller handle på den.

20.03.20

Jeg ejer en startup virksomhed. Vi har arbejdet på vores produkt-portfolio og hjemmeside, siden Juli 2019 med startlancering 1. marts 2020. PGA. Coronavirus, kan vi ikke gøre noget som helst.

I hele opstartsperioden juli-marts har vi levet af min kones løn. Nu ved jeg ikke om vi overhovedet får noget omsætning eller om folk vil gøre brug af vores services, de næste 6-8 måneder.

Er der et sted vi kan få hjælp og support, så jeg kan fortsætte med at arbejde i min startup?

SVAR fra Fynsk Erhverv:

Vores bedste råd til iværksættervirksomheder er, at rette henvendelse den kommunale erhvervsservice.

Det er der ekspertisen findes og virksomhederne kan få hjælp og svar på iværksætterspørgsmål.

19.03.20

En konkurs er eneste udvej, hvordan skal jeg som indehaver tackle det?

SVAR fra Christian Bonnesen, partner, Advokatfirma Mazanti-Andersen Korsø Jensen:

Hvis du vurderer, at en konkurs er eneste udvej, vil det rigtige være at kontakte en rådgiver (f.eks. advokat og/eller revisor) med henblik at sikre, at du har fået vurderet alle muligheder og scenarier. Det er samtidig vigtigt, at du forinden den endelige beslutning om konkurs er fuldt informeret om konsekvenserne, herunder de økonomiske konsekvenser. Det er ligeledes afgørende, at blive rådgivet om hvordan du kan og må agere, indtil der er afsagt konkursdekret.

En advokat vil ligeledes kunne hjælpe dig med udarbejdelse og indgivelse af konkursbegæringen.

19.03.20

Hvad er fordele og ulemper ved at jeg selv indgiver konkursbegæringen?

SVAR fra Christian Bonnesen, partner, Advokatfirma Mazanti-Andersen Korsø Jensen:

Den klare fordel ved at indgive konkursbegæringen selv er, at du kan være med til at påvirke processen. Du kan blandt andet få indflydelse på hvem der skal være kurator (behandle konkursboet), og du kan sikre, at eventuelle medarbejdere hurtigst muligt kan anmelde krav overfor Lønmodtagernes Garantifond. Indgivelse af egen konkursbegæring er det eneste rigtige, hvis man har besluttet at driften af virksomheden ikke kan fortsætte, og virksomheden er insolvent. Ulempen ved at indgive konkursbegæringen selv er, at det koster en sikkerhedsstillelse på kr. 30.000 og en retsafgift på kr. 750,00 til skifteretten.

19.03.20

Hvad kan jeg gøre for at sikre, at aktiver i konkursboet bliver solgt til en rimelig pris?

SVAR fra Christian Bonnesen, partner, Advokatfirma Mazanti-Andersen Korsø Jensen:

Når en virksomhed bliver taget under konkursbehandling, bliver der udpeget en kurator (advokat), som skal forestå realisationen af aktiver m.v. Det kan derfor være en fordel, at indgive egen konkursbegæring og dermed få indflydelse på hvem der skal være kurator. Det vil være en fordel, at kurator er vant til at håndtere konkursboet og dermed realisation af aktiver – og endda måske aktiver indenfor den specifikke branche.

19.03.20

Hvordan gør jeg det (red: konkursbegæring) mest fornuftigt i forhold til mine medarbejdere?

SVAR fra Christian Bonnesen, partner, Advokatfirma Mazanti-Andersen Korsø Jensen:

Medarbejderne vil have behov for, at der hurtigst muligt bliver afsagt konkursdekret, idet de først vil kunne ansøge Lønmodtagernes Garantifond om dækning, når der er afsagt konkursdekret over virksomheden.

19.03.20

Hvis nu man har en betydelig kapitalbinding i sit produktionsapparat, kan man så få sin bank til at sætte afdrag og måske rente på pause – og så genoptage betalingen, når man er på den anden side af krisen?

SVAR fra Jan Reifling, områdedirektør hos Danske Bank:

Mange virksomheder på tværs af brancher og industrier vil – af forskellige årsager – kunne opleve likviditetsudfordringer som følgevirkninger af Corona-krisen. Der vil være en række løsningsmuligheder afhængig af omfanget af virksomhedens likviditetsbehov og virksomhedens størrelse.

Først og fremmest er det vigtigt selv at få skabt et overblik og at virksomheden selv identificerer hvilke ”håndtag”, der kan anvendes for at minimere de finansielle udfordringer og samtidig søge at få et billede af, i hvilken situation virksomheden forventeligt vil stå på den anden side af krisen.

Til brug for dialogen forventer en bank typisk, at virksomheden bl.a.:

– har identificeret hvilke muligheder der er for at minimere likviditetspresset.

– giver information om allerede iværksatte tiltag, planlagte tiltag såvel som potentielle men endnu ikke besluttede tiltag – herunder brug af relevante hjælpepakker (se nærmere herom på virksomhedsguiden.dk)

– afhængig af likviditetsbehovet udarbejder likviditetsbudgetter/scenarier for de kommende 3-6 måneder, hvoraf også effekten af egne tiltag illustreres.

Mit vigtigste råd vil dog være: Sørg for at få sat ”det rigtige team” omkring virksomheden og få etableret dialog med/mellem virksomhedens vigtigste rådgivere eksempelvis revisor, advokat, erhvervshuse og bank.

Et rettidigt samspil mellem virksomheden og dens rådgivere vil sikre, at omfanget af de finansielle udfordringer bliver bedst muligt belyst og analyseret. Herved opnås det bedste grundlag for en målrettet dialog og ikke mindst at få skabt den rigtige løsning med virksomhedens bank.

Afdrags- og renteudsættelse kan være relevante elementer i en aftale med virksomhedens bank, men der er samtidig en række andre muligheder, som med fordel kan bringes i spil.

Det vigtigste er at finde den løsning, der bringer virksomheden bedst muligt gennem den nuværende krise.

17.03.20:

Vi har ikke noget at lave, så jeg har sendt alle mine medarbejdere hjem. Og vi har ikke nogen overenskomst.

Skal dette dokumenteres skriftligt? (At jeg har sendt alle hjem?)

Skal mine medarbejdere skrive under på noget?

Hvordan dokumenterer jeg, at vi ingen ordrer har?

Hvor finder jeg blanketter til ovenstående?

SVAR fra Claus Damhave, Director PwC:

Arbejdsgivere skal ansøge om lønkompensation via Virk.dk. Det forventes, at arbejdsgivere kan ansøge om lønkompensation i uge 13 og at der kan ske udbetaling fra uge 14. Lønkompensation vil blive udbetalt på baggrund af virksomhedernes oplysninger om det antal medarbejdere, som ellers skulle have været afskediget som følge af COVID-19. Når der ansøges, skal der angives følgende i ansøgningen:

 • Andel af medarbejdere, der skal hjemsendes (mindst 30 % eller min. 50 medarbejdere).
 • CPR-nummer, løn og beskæftigelsesgrad (er medarbejder fuldtids- eller deltidsansat) per medarbejder.
 • Periode, der ønskes kompensation for, samt begrundelse herfor, fx arbejdsmangel – dog maksimalt over en periode på 3 måneder påbegyndt tidligst den 9. marts 2020 og som afsluttes senest 9. juni 2020
 • Tro- og love erklæring fra ledelsen på, at oplysningerne er korrekte.
 • Virksomheden skal med revisorbistand dokumentere, at virksomheden har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode.

Vær opmærksom på, at der er en række betingelser for modtagelse af lønkompensation – se yderligere på https://www.pwc.dk/da/artikler/2020/03/covid-19–lonkompensation-skal-hjaelpe-kriseramte-virksomheder.html

Se skabelon til brug for hjemsendelse af medarbejdere i forbindelse med aftale om lønkompensation: https://www.danskerhverv.dk/corona/vejledning-om-lonkompensation/

17.03.20:

Jeg har sendt alle medarbejdere hjem, da vi ikke har nogen omsætning længere. Hvordan med lønkompensation i forhold til:

– Funktionærer – 3-7 mdr. opsigelse

– Timelønnede – F. eks 8-20 timer ugentligt/ fordelt efter fleksibelt vagtskema, også weekendarbejde.

– Indehaver

SVAR fra Claus Damhave, Director PwC:

Står en virksomhed over for at varsle afskedigelser for mindst 30 pct. eller mere end 50 ansatte, kan virksomheden anmode om betaling af følgende lønkompensation:

 • 75 pct. af lønnen for fastansatte funktionærer – maksimalt kr. 23.000 pr. måned, eller
 • 90 pct. af lønnen for timelønnede – maksimalt kr. 26.000 pr. måned.

Lønkompensation gælder også deltidsansatte og lønkompensationen udregnes som 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere. Dog dækker ordningen ikke løst ansatte, dvs. medarbejdere, der lejlighedsvist ansættes på dag-/timebasis, men hvor der ikke er aftalt en ansættelse på over 2 dage.

Hvis virksomheden kun har én ansat, svarer det til 100 % af medarbejderstaben, og man er derfor omfattet af aftalen.

17.03.20:

Firmaets revisor skal kunne dokumentere den manglende indkomst samt hjemsendelse, men revisor får jo kun den information fra virksomheden, som jeg giver ham:

Er der noget jeg skal udfylde?

Hvor findes der blanketter til dette?

SVAR fra Claus Damhave, Director PwC:

Arbejdsgivere skal ansøge om lønkompensation via Virk.dk. Det forventes, at arbejdsgivere kan ansøge om lønkompensation i uge 13, og at der kan ske udbetaling fra uge 14.

Virksomheden skal med revisorbistand dokumentere, at virksomheden har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode. Revisorerklæring og revisors arbejde i den forbindelse er ved at blive klarlagt.

Der henvises til yderligere information og pod cast herom på https://www.pwc.dk/da/artikler/2020/03/covid-19–lonkompensation-skal-hjaelpe-kriseramte-virksomheder.html

Desuden henvises til Erhvervsstyrelsens hjemmeside: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/artikler/midlertidig-loenkompensation-for-loenmodtagere-paa-det-private-arbejdsmarked-/eba83819-a5c6-4967-8c04-eae3cee2973d/

Se også https://www.danskerhverv.dk/corona/vejledning-om-lonkompensation/