• 11/10/2018

Offentlige udbud er mere end skarpe priser

Offentlig-privatsamarbejde

Af Jytte Reinholdt, direktør i Fynsk Erhverv

I de fynske kommuner er budgettet for 2019 nu vedtaget, og i flere af kommunerne med store besparelser til følge. Det handler om politiske prioriteringer og kompromisser inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed. Og det kræver godt politisk håndværk at lande et budget, der kan samle opbakning fra alle politiske partier. Men hvorfor ikke rette fokus på at gøre ’kagen’ større, så vi både kan udvikle vores velfærd og understøtte udviklingen af nye produkter og services i de private virksomheder?

Kommunerne står for størstedelen af serviceopgaverne i den offentlige sektor, herunder rengøring på skoler, madservice og tøjvask for ældre borgere, vej- og parkvedligeholdelse, dagpasning mv. Kommunernes økonomi er presset, bl.a. på grund af den demografiske udvikling, og derfor er serviceforringelser og besparelser typisk et fast element, når budgetterne skal lægges.

Alternativet til nedskæringer i kommunerne er øget effektivitet med eksempelvis digitalisering, nye teknologiske løsninger og ændrede arbejdsgange. Et centralt redskab i den sammenhæng er at få skabt konkurrence om de kommunale driftsopgaver. Når kommunerne sender driftsopgaver i udbud, giver det mulighed for, at virksomhederne kan byde ind med nye løsninger, der kan bidrage til at effektivisere driften og styrke kvaliteten i kernevelfærden.

“Med andre ord kan kommunerne langt hen ad vejen undgå serviceforringelser ved at opprioritere og styrke det offentlige-private samarbejde. Derudover kan de være med til at understøtte innovation og produktudvikling i virksomhederne med øget vækst og beskæftigelse til følge.”Jytte Reinholdt, direktør, Fynsk Erhverv

På trods af disse perspektiver ved offentlig-privat samarbejde er det tankevækkende, at det fortsat kun er omkring en fjerdedel af de kommunale driftsopgaver, der bliver testet på det private marked. En tættere markedsdialog er første skridt på vejen. Mange private virksomheder vil gerne løse opgaver for kommunerne og stiller gerne op og deler ud af deres viden og erfaringer med løsning af specifikke opgaver og anvendelse af nye materialer og teknologier.

Det løser en række fynske kommuner i dag via Comdia-portalen. Her kan de offentlige indkøber til hver en tid danne sig et fuldt overblik over leverandører på markedet samt indbyde relevante, lokale virksomheder til dialog, tilbudsgivning og licitationer. Nemt, gennemsigtigt og givende – for alle parter.

I dag mødes private virksomheder, der løser opgaver for det offentlige, typisk af krav om bankgaranti og lærlinge- og arbejdsklausuler. Ellers er det som oftest prisen, som vejer tungest.

“Næste skridt må nu være en mere innovativ tilgang til offentlig-privat samarbejde, der kan åbne mulighed for sammen at udvikle og teste nye produkter, teknologier og løsninger med borgerne/brugerne i centrum. Herigennem får virksomhederne konkrete erfaringer og tilbagemeldinger, som gør dem i stand til at udvikle endnu bedre produkter og services, der kan afsættes på et større marked. Og kommunerne får indsigt i mere bæredygtige og innovative løsninger på aktuelle opgaver.”Jytte Reinholdt, direktør, Fynsk Erhverv

Det kan f.eks. være i forhold til at få leveret og hentet varer i gågader og bymidter, som i dag giver en række betydelige gener både for transportører, forretningsdrivende, kunder, beboere og andre trafikanter med ærinde i gågaden. Eller det kan være i forhold til behandlingen af madaffald fra de fynske kommuner, hvor der er foretaget betydelige investeringer og opbygget værdifuld viden og indsigt i private virksomheder allerede. Eller det kan være i forhold til fysisk træning af ældre og handicappede, så man kan forebygge faldulykker med smertefulde brud og komplikationer og dyre indlæggelser, pleje, genoptræning for slet ikke at tale om tab af livskvalitet og førlighed til følge.

Udover de åbenlyse effektiviseringsgevinster ligger der således et betydeligt potentiale i at gå i dialog og samarbejde med markedet for både kommuner, borgere og virksomheder. Der er langt mere at bringe i spil end kun skarpe priser.

 

Debatindlægget er bragt i Fyens Stiftstidende den 14. oktober 2018.
Læs mere om Budget 2019 i Fyens Stiftstidendes artikel: Otte ud af 10 fynske kommuner skal spare